Zarząd
ELEKTROTIM S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji określonych w
art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011.

[Dowiedz się więcej]