WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 793 26 160 7 855 6 582
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 128 -1 073 31 -270
III. Zysk (strata) brutto 299 -813 72 -205
IV. Zysk (strata) netto 236 -839 57 -211
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 834 2 216 -1 158 558
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 -1 635 -1 -411
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 647 -140 -394 -35
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 485 441 -1 553 111
IX. Aktywa, razem 121 944 139 426 29 302 31 567
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 879 49 485 7 660 11 204
XI. Zobowiązania długoterminowe 347 271 83 61
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 759 41 745 5 949 9 451
XIII. Kapitał własny 90 065 89 941 21 642 20 363
XIV. Kapitał zakładowy 9 959 9 959 2 393 2 255
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 959 159 9 959 159 9 959 159 9 959 159
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,02 -0,08 0,00 -0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 -0,08 0,00 -0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,04 9,03 2,17 2,04
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,04 9,03 2,17 2,04
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 1,00 0,70 0,24 0,16
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 452 18 541 6 096 4 665
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 090 -567 261 -143
XXIII. Zysk (strata) brutto 1 312 -274 314 -69
XXIV. Zysk (strata) netto 1 029 -270 246 -68
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 945 -1 717 -1 663 -432
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 565 0 142
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 122 0 31
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 947 -1 030 -1 664 -259
XXIX. Aktywa, razem 106 130 114 468 25 502 25 917
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 128 31 495 5 317 7 131
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 975 26 718 4 079 6 049
XXXIII. Kapitał własny 84 002 82 973 20 185 18 786
XXXIV. Kapitał zakładowy 9 959 9 959 2 393 2 255
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 9 959 159 9 959 159 9 959 159 9 959 159
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,10 -0,03 0,02 -0,01
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 -0,03 0,02 -0,01
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,43 8,33 2,03 1,89
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,43 8,33 2,03 1,89
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 1,00 0,70 0,24 0,16

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:31.03.2012 – kurs

średnioroczny: 4,175 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego:

4,1616 zł

31.03.2011 – kurs średnioroczny: 3,9742 zł; kurs ostatniego dnia okresu

sprawozdawczego: 4,0119 zł

[Dowiedz się więcej]