Zarząd ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje, iż dnia 21 maja 2012r. został poinformowany przez Prokurenta Spółki o nabyciu 5 078 (słownie: pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji ELEKTROTIM S.A. po średniej cenie 9,56 zł za jedną akcję.
Akcje, o których mowa powyżej zostały nabyte w dniach 17 maja 2012r., 18 maja 2012r. oraz 21 maja 2012r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.