Warszawa,
23 maja 2012 r.

ELEKTROTIM SA dba o to, by
Akcjonariusze mieli satysfakcję z inwestycji w
akcje spółki

W
pierwszym kwartale br. przychody jednostkowe ELEKTROTIM SA wzrosły o 37,3
proc., do blisko 25,5 mln zł. Zysk operacyjny po I Q 2012 wynosi 1,1 mln zł a
zysku netto 1,0 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2011 roku poniosła
0,6 mln zł straty operacyjnej i 0,3 mln zł straty netto.

Grupa
ELEKTROTIM wypracowała w I Q 2012 0,2 mln zł zysku netto i 0,1 mln zł zysku
operacyjnego przy 32,8 mln zł przychodów ze sprzedaży co stanowi wzrost o 25,4 proc. w porównaniu z rokiem
ubiegłym, kiedy Grupa zanotowała 1,1 mln zł straty operacyjnej i 0,8 mln zł
straty netto.

W roku
2011 roku skonsolidowany zysk netto ELEKTROTIM SA wyniósł 9,7 mln zł przy 11,4
mln zł zysku operacyjnego i rekordowych 189,7 mln zł przychodów. Zarząd zarekomendował
Walnemu Zgromadzeniu, które odbędzie się 28 maja br., wypłatę blisko 10 mln zł
dywidendy, tj. 1 zł na akcję (przy obserwowanym kursie akcji stopa dywidendy
przekroczy 10 proc.).

Nie opublikowaliśmy prognozy wyników
finansowych na 2012 rok, ponieważ z powodu wielu zmiennych dokładność takiej
informacji byłaby akceptowalna. Niemniej, warto zwrócić uwagę na stan naszego
portfela zamówień. Według stanu na 1 kwietnia 2012 r. portfel zamówień Grupy
miał wartość blisko 172 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to 146,3 mln zł
co stanowi wzrost o 18 %. Jednostkowy portfel zamówień ELEKTROTIM SA również
wzrósł rok do roku o ca 18 proc., ze 113,7 mln zł do 134,7 mln zł –
komentuje
Andrzej Diakun, Prezes Zarządu ELEKTROTIM SA.

Zarząd Spółki w I Q 2012 r
kontynuuję strategię zrównoważonego, bezpiecznego rozwoju. Jest to robione
poprzez wprowadzanie innowacyjnych
produktów na nowych segmentach rynku, przy jednoczesnym utrzymywaniu
aktualnej pozycji rynkowej ze sprzedaży dotychczasowych produktów na aktualnie
utrzymywanych segmentach rynku. Zarząd
zamierza zwiększyć udział w sprzedaży
produktów związanych z przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej na
wysokim napięciu, technologiami Smart Power Grids i Smart Metering oraz budową szerokopasmowych pasywnych sieci
telekomunikacyjnych.

Od 1 stycznia 2012 roku funkcjonuje w ELEKTROTIM SA nowe centrum zysku – Zakład Wysokich
Napięć. Kierownictwo tego zakładu planuje
w roku 2012 sprzedaż produktów związanych z sieciami wysokiego
napięcia o wartości nie mniejszej niż 10
milionów złotych.

Jednocześnie Spółka poprawia efektywność funkcjonowania
poprzez m.in. wdrożenie zmodyfikowanych metod zarządzania ryzykami i ciągły
monitoring efektywności funkcjonowania centrów zysków. Zostały powołane
komitety do spraw ryzyk realizacyjnych i wykonawczych. Komitety te na bieżąco monitorują i wartościują
przedmiotowe ryzyka.

W wyniku analizy efektywności funkcjonowania spółek zależnych, centrów zysków i centrów
kosztów prowadzony jest ciągły proces poprawiania i restrukturyzacji. W I Q
2012 roku prowadzony jest proces restrukturyzacji spółki zależnej ELEKTROMONT
BETA SA. Efektem tej restrukturyzacji
będzie przeniesienie działalności ze ELEKTROMONT BETA SA do ELEKTROTIM
SA.

Dzięki silnie motywującej polityce płacowej w GRUPIE
ELEKTROTIM wprowadzanie nowych
produktów, bardziej efektywne wykorzystanie
elementów łańcucha wartości, obniżenie względnych kosztów pośrednich i
obniżenie kosztów funkcjonowania grupy mimo spodziewanego pogorszenia sytuacji
na rynku budowlano-montażowym w opinii
Zarządu wyniki GRUPY ELEKTROTIM będą satysfakcjonujące dla Akcjonariuszy.