ELEKTROTIM S.A. informuje, iż podpisał w dniu
10.06.2011r. otrzymaną od spółki SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie
umowę, której przedmiotem jest wykonanie przez ELEKTROTIM S.A. robót
budowlanych w ramach zadania pt.: „Budowa drogi ekspresowej S-8 Wrocław
(Psie Pole) – Syców etap II – Oleśnica (węzeł Cieśle) – Syców (węzeł
Syców Wschód)” w zakresie:

1) przebudowy linii 110 KV Oleśnica –Syców i Kępno –Syców,

2) przebudowy napowietrznych linii energetycznych NN i SN,

3) przebudowy kablowych linii energetycznych NN i SN,

4) przebudowy linii telekomunikacyjnej ( napowietrznej i kablowej) TP S.A. oraz sieci Netia,

5) budowy oświetlenia drogowego,

6) budowy kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych dla Systemu Zarządzania i Monitorowania Ruchem (SZIMR).

Roboty zaplanowane są do wykonania do dnia 20.05.2012r.

Wynagrodzenie za wykonanie robót wyniesie 4.990.000,00 zł (słownie:
cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.