Raport bieżący 24/2022

 

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r., informuje, że dnia 14 lipca 2022 r., w wyniku dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ostatecznego rozrachunku obligacji, doszła do skutku emisja 3.000 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB06 140726 o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 30.000.000 PLN (Obligacje). Cena emisyjna jednej Obligacji wyniosła 10.000 PLN.

 

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji AB S.A. (Program), ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

 

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 250 punktów bazowych. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Data wykupu Obligacji została ustalona na dzień 14 lipca 2026 r.

 

Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez KDPW pod kodem ISIN PLAB00000100.

 

Stosownie do uchwały nr 684/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 lipca 2022 r. Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem rejestracji tych Obligacji przez KDPW, tj. w dniu 14 lipca 2022 r.