Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
Seria 015/2011 – emisja o wartości 8.000.000 (ośmiu milionów) złotych, na którą składa się
80 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. złotych każda obligacja;
1. Data emisji: 29 lipca 2011 roku;
2. Data wykupu: 28 października 2011 roku;
3. Rentowność emisyjna – oparta na warunkach rynkowych.

[Wykup obligacji zostanie dokonany wg wartości nominalnej Obligacji, w siedzibie agenta
Emisji tj. w siedzibie banku BRE Bank S.A.].