Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki” uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała potwierdzenia o pomyślnym przeprowadzeniu kolejnej emisji obligacji Amica Wronki Spółka Akcyjna, w ramach Programu Emisji Obligacji Średnio – i Krótkoterminowych.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji jest obniżenie kosztów oraz dywersyfikacja źródeł finansowania Spółki,
a środki uzyskane z przedmiotowej emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.

Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela,
niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe, (jako obligacje zerokuponowe).
Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
Seria 018/2011 – emisja o wartości 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych, na którą składa
się 100 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. złotych każda obligacja;
1. Data emisji: 7 września 2011 roku;
2. Data wykupu: 7 grudnia 2011 roku;
3. Rentowność emisyjna – oparta na warunkach rynkowych.

Łączna wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem
okresowym wynosi 389.784 tys. złotych (raport okresowy za I półrocze 2011 roku);
w prognozowanej łącznej wartości zobowiązań, do czasu ostatecznego wykupu Obligacji
wyemitowanej w ramach powyższej serii, Emitent przewiduje zmiany wynikające i związane
z sezonowością popytu na poszczególne rodzaje produkowanego przez niego sprzętu AGD.