Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki” z siedzibą we Wronkach, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 66/2007 uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka pomyślnie przeprowadziła kolejną emisję obligacji Amica Wronki Spółka Akcyjna, w ramach Programu Emisji Obligacji Średnio – i Krótkoterminowych.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji jest obniżenie kosztów oraz dywersyfikacja źródeł finansowania Spółki, a środki uzyskane z przedmiotowej emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych.

Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe, (jako obligacje zerokuponowe).

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:
Seria 019/2011 – emisja o wartości 10.000.000 (dziesięciu milionów) złotych, na którą składa się 100 obligacji o wartości nominalnej 100 tys. złotych każda obligacja;
1. Data emisji: 23 września 2011 roku;
2. Data wykupu: 23 grudnia 2011 roku;
3. Rentowność emisyjna – oparta na warunkach rynkowych.

[Wykup obligacji zostanie dokonany wg wartości nominalnej Obligacji, w siedzibie agenta Emisji tj. w siedzibie banku BRE Bank S.A.].

Łączna wartość zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym wynosi 389.784 tys. złotych (raport okresowy za I półrocze 2011 roku); w prognozowanej łącznej wartości zobowiązań, do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wyemitowanej w ramach powyższej serii, Emitent przewiduje zmiany wynikające i związane z sezonowością popytu na poszczególne rodzaje produkowanego przez niego sprzętu AGD.