Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 22 czerwca 2012 roku, na godz.10.00, które odbędzie się w QUBUS HOTEL we Wrocławiu przy ulicy Św. Marii Magdaleny 2 w sali konferencyjnej (ogłoszenie o zwołaniu ZWZA w załączniku).

ogloszenie_25.05.2012.pdf