Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 roku (projekty uchwał w załączniku).

projekt_uchwal_25.05.2012.pdf