GANT DEVELOPMENT SA zawarcie umowy kredytowej

Raport bieżący 53/2012

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2012 r. spółka zależna Emitenta pod firmą GANT PMR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KAMIEŃSKIEGO spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jako Kredytobiorca, zawarła z Bankiem Pocztowym S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Bank), dwie umowy kredytu na łączną kwotę 12.146.250,00 zł, tj. umowę o kredyt obrotowy nieodnawialny na kwotę 11.846.250,00 zł, który zostanie przeznaczony na współfinansowanie kosztów netto budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i lokalem usługowym „NORD HOUSE” (dalej: „Inwestycja”), realizowanej na nieruchomości położonej przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00291158/8 oraz umowę o kredyt rewolwingowy na kwotę 300.000,00 zł, której przedmiotem jest finansowanie podatku VAT z tytułu kosztów netto ww. budowy. Termin ostatecznej spłaty kredytu określony został na dzień 28 lutego 2014r. Podstawowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego są: hipoteka na ww. nieruchomości do kwoty 18.954.000,00 zł na zabezpieczenie kapitału, odsetek oraz innych należności ubocznych wynikających z umowy kredytowej; weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż uzyskanie kredytu może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.