Wykreślenie zastawu rejestrowego

Raport bieżący 57/2012

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego wpisanego pod numerem 2301901, ustanowionego na 30.595 certyfikatach Gant Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z/s w Krakowie, w celu dobezpieczenia obligacji odsetkowych na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały Emitenta z dnia 28 marca 2012 r., w związku z raportem bieżącym nr 23/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wykreślenie zastawu rejestrowego będące konsekwencją wykupu dobezpieczonych przez Emitenta ww. obligacji może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.