Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący 56/2012

Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Gant Development S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2012 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, iż w dniu 29 maja 2012 r. ustanowiona została hipoteka łączna do najwyższej sumy 41.776.500,00 zł, na nieruchomościach położonych we Wrocławiu, stanowiących wyodrębnione lokale, przy ulicy Rynek 60, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WR1K/00277404/4, WR1K/00277403/7, WR1K/00277417/8, WR1K/00277411/6, WR1K/00277409/9, WR1K/00277407/5, WR1K/00277406/8 oraz WR1K/00277412/3, stanowiących własność spółki GANT PMR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RYNEK s.k.a. z/s we Wrocławiu. Hipoteka łączna ustanowiona została w trybie art. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr. 120, poz. 1300 ze zm.) na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy w dniu 14 marca 2012r. reprezentowanych przez Administratora hipoteki na podstawie umowy o ustanowienie administratora hipoteki z dnia 12 marca 2012 r.

Hipoteka łączna, o której mowa powyżej, wraz zastawem rejestrowym ustanowionym do najwyższej sumy zabezpieczenia do 130.000.000 zł na 39.775 certyfikatach inwestycyjnych Gant Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z/s w Krakowie reprezentowanego przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z/s w Krakowie, tj. na 22.405 certyfikatów inwestycyjnych serii B o numerach od 26596 do 49000, na 15.000 certyfikatów inwestycyjnych serii C o numerach od 00001 do 15000 oraz na 2.370 certyfikatach inwestycyjnych serii D o numerach od 00001 do 2370, gdzie obligatariuszy reprezentuje Administrator zastawu na podstawie umowy ustanowienia Administratora zastawu z dnia 12 marca 2012 r. w związku z umową ustanowienia zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy Emitentem a ww. Administratorem zastawu z dnia 12 marca 2012 r., stanowi łączne zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu obligacji wyemitowanych przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji trzyletnich odsetkowych obligacji na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 20.800.000 zł, przyjętych w dniu 12 marca 2012 r. uchwałą Zarządu Emitenta.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż łączna wartość aktywów, na których ustanowiono hipotekę łączną i zastaw rejestrowy na rzecz Obligatariuszy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.