Zawarcie umowy o roboty budowlane (informacja poufna)

Raport bieżący 62/2012

Zarząd Spółki GANT Development S.A. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 11 czerwca 2012 r. Spółka zależna od Emitenta GANT PMR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KAMIEŃSKIEGO s.k.a. z/s we Wrocławiu jako Inwestor, zawarła ze Spółką BUDOPOL GW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z/s we Wrocławiu jako Wykonawcą, umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa, której przedmiotem jest sporządzenie przez Wykonawcę projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacja inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i lokalem usługowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudową odcinka gazociągu, odcinka kanalizacji odwodnienia terenu i odcinka sieci energetycznej ŚN, przy ul. H.M.Kamieńskiego we Wrocławiu.

Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy została ustalona przez Strony na kwotę ryczałtową 11.846.250,00 złotych netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie.

Strony ww. umowy ustaliły, że zakończenie robót nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 31.05.2013 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż podpisanie umowy może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.