Raport bieżący 64/2012

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT
DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2012 r. Emitent, na
podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr
2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., nabył 2400 akcji własnych celem ich
umorzenia. Akcje zostały nabyte za średnią jednostkową cenę 6,18 zł.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł. Nabyte przez Emitenta akcje
stanowią 0,012 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 2400
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta
akcji własnych wynosi 372631 akcji, co daje prawo do 372631 głosów na
Walnym Zgromadzeniu.