GANT DEVELOPMENT SA aneks do znaczącej umowy

Raport bieżący 68/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2012 r. spółka zależna od Emitenta działająca pod firmą GANT PM 99 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SOKOŁOWSKA S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, podpisała z bankiem Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytu nr CRD/25932/7 z dnia 26 września 2007 r., na mocy którego przedłużono termin ostatecznej spłaty kredytu do dnia 30 listopada 2012 r., o którym mowa w raporcie bieżącym nr 48/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.