GANT DEVELOPMENT SA nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Raport bieżący 67/2012

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2012 r. Emitent, na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., nabył 3500 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje zostały nabyte za średnią jednostkową cenę 6,20 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,017 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 3500 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych wynosi 379953 akcji, co daje prawo do 379953 głosów na Walnym Zgromadzeniu.