Raport bieżący 72/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT Development S.A. z
siedzibą w Legnicy informuje, iż w dniu 22 czerwca 2012 r. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Pana Dariusza Małaszkiewicza, z
dniem podjęcia uchwały, z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Emitenta.