Raport bieżący 74/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A.
informuje, iż w dniu 22 czerwca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie
powołania Pana Dariusza Małaszkiewicza do pełnienia funkcji Prokurenta.
Udzielona Prokura ma charakter łączny z Członkiem Zarządu, tj. dla
skutecznego reprezentowania Spółki przez Prokurenta wymagane jest jego
współdziałanie z jednym z Członków Zarządu Spółki.

Pan Dariusz Małaszkiewicz ma wykształcenie wyższe i jest absolwentem
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1993 roku uzyskał licencję Maklera
Papierów Wartościowych. W latach od 1993 do 1994 Pan Dariusz
Małaszkiewicz był kierownikiem Zespołu Rynku Pierwotnego Banku
Zachodniego S.A. Domu Maklerskiego we Wrocławiu. W latach od 1995 do
2001 Pan Dariusz Małaszkiewicz pracował jako analityk w dziale analiz
Domu Maklerskiego Banku Zachodniego S.A. Ponadto w latach od 1996 do
1997 był Członkiem komisji d/s instrumentów pochodnych przy Izbie Domów
Maklerskich. W latach od 1996 do 2002 pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GANT Development S. A. Od
01.01.2003 roku do 31.07.2010 roku Pan Dariusz Małaszkiewicz pełnił
funkcję Prezesa Zarządu GANT Development SA. Następnie od 01.08.2010
roku do 22.06.2012 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej GANT
Development SA .

Pan Dariusz Małaszkiewicz nie uczestniczy w żadnym podmiocie
prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Dariusz
Małaszkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.