Raport bieżący 75/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT
DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2012 roku spółka
zależna Emitenta pod firmą GANT PMK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością BOCHENKA s.ka. z/s we Wrocławiu (dalej: Spółka)
zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z/s we Wrocławiu umowę kredytu
budowlanego do maksymalnej kwoty 61.461.000,00 zł (sześćdziesiąt jeden
milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz kredytu VAT
do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), której
przedmiotem jest finansowanie budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego obejmującego 388 lokali mieszkalnych wraz z 171
miejscami parkingowymi w garażu podziemnym, który zostanie wybudowany na
nieruchomości położonej w Krakowie, dzielnica Podgórze, przy ul. Adama
Bochenka, o powierzchni 1.0384 HA, dla której to nieruchomości Sąd
Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00341580/6. Termin ostatecznej
spłaty dla kredytu budowlanego został określony na dzień 30.06.2014 r.,
natomiast dla kredytu VAT na dzień 31.12.2013 r. Podstawowymi
zabezpieczeniami spłaty kredytu są: hipoteka na rzecz Banku do kwoty
124.922.000,00 zł ustanowiona na ww. nieruchomości, zastaw finansowy i
rejestrowy na rachunkach bankowych Spółki, przelew wierzytelności Spółki
na zabezpieczenie roszczeń Banku z polisy ubezpieczeniowej, z umowy o
roboty budowlane, umów sprzedaży zawieranych z kupującymi lokale w
inwestycji oraz z gwarancji, zastaw finansowy i rejestrowy na akcjach
Spółki, dobrowolne poddanie się egzekucji przez Spółkę z zobowiązań
wynikających z zawartej umowy kredytu na podstawie bankowego tytułu
egzekucyjnego zgodnie z art. 97 Prawa Bankowego do kwoty 124.922.000,00
zł, zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach komplementariusza Spółki,
dobrowolne poddanie się egzekucji przez wspólnika komplementariusza
Spółki, tj. spółkę GANT DEVELOPMENT S.A. zobowiązań wynikających z
zawartej umowy kredytu na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
zgodnie z artykułem 97 Prawa Bankowego do kwoty 124.922.000,00 zł,
udzielenie poręczenia przez GANT DEVELOPMENT S.A. do kwoty nie
przekraczającej 62.461.000,00 zł, podporządkowanie wierzytelności
Spółki, GANT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z/s w Krakowie, GANT
PMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, GANT PM Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością 7 SKA wobec wierzytelności Banku.
Pozostałe postanowienia obydwu umów kredytowych nie odbiegają od
powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione
jest faktem, iż wartość umowy kredytu przekracza 10% wartości przychodów
ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech
kwartałów obrotowych.