Raport bieżący z plikiem 76/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A.
przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2012 r. (w
załączeniu)