Raport bieżący z plikiem 77/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd GANT
DEVELOPMENT SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2012. Jednocześnie Zarząd Emitenta
wskazuje, iż udział procentowy głosów akcjonariuszy biorących udział w
Walnym Zgromadzeniu w ogólnej liczbie głosów został wskazany według
stanu na dzień 22 czerwca 2012 r.