GANT DEVELOPMENT SA wykup obligacji

Raport bieżący 78/2012

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, iż w dniu 2 lipca 2012 r. Spółka dokonała wykupu 25.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych, zabezpieczonych, serii C, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 lipca 2010 r., na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości 26.108.250,00 zł. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wykup obligacji może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.