Raport bieżący 79/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT Development S.A.
informuje, że w dniu 3 lipca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, iż Rada Nadzorcza Emitenta podjęła
Uchwałę nr 1/VI/2012 w sprawie wyboru spółki Deloitte Audyt Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod pozycją 73, jako podmiotu
uprawnionego do dokonania audytu w zakresie przeglądu sprawozdań
finansowych jednostkowych Emitenta oraz skonsolidowanych Grupy
Kapitałowej GANT Development S.A. za rok 2012.

Spółka korzystała już wcześniej z usług spółki Deloitte Audyt Sp. z
o.o., która przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Emitenta w
zakresie przeglądu śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2010 roku oraz badania skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010
roku oraz w zakresie przeglądu śródrocznego skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy
zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku oraz badania skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31
grudnia 2011.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.