GANT DEVELOPMENT SA ustanowienie hipoteki na nieruchomości

Raport bieżący 80/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT
DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2012 r. otrzymał
zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV
Wydział Ksiąg Wieczystych, iż w dniu 11 lipca 2012 roku dokonany został
wpis hipoteki umownej w wysokości 37.130.000,00 zł ustanowionej na
nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 22, 24-36, dla
której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW: WR1K/ 00101368/5, należącej do spółki
zależnej od Emitenta GANT ZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ROBOTNICZA s.k.a z siedzibą we Wrocławiu. Hipoteka ustanowiona została w
trybie art. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t. j. Dz.
U. 2001 r. Nr. 120, poz. 1300 ze zm.) na zabezpieczenie roszczeń
obligatariuszy reprezentowanych przez Administratora hipoteki na
podstawie umowy o ustanowienie administratora hipoteki z dnia 20 czerwca
2012 r., z tytułu obligacji wyemitowanych przez Emitenta zgodnie z art.
19.3. Warunków Emisji rocznych odsetkowych obligacji na okaziciela
serii AX, przyjętych w dniu 15 czerwca 2012 roku uchwałą Zarządu Spółki
nr 10/VI/2012 r., zmieniającą uchwałę nr 7/VI/2012 z dnia 11 czerwca
2012 r.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione
jest faktem, iż wartość umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze
sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech
kwartałów obrotowych.