GANT DEVELOPMENT SA wykup obligacji

Raport bieżący 81/2012

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, iż w dniu 16 lipca 2012 r. Spółka dokonała wykupu 21.416 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych, zabezpieczonych, serii 1 i 2, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 15 lipca 2009 r. oraz w dniu 11 września 2009 r., na łączną kwotę wraz z odsetkami za VI okres odsetkowy w wysokości 22.430.475,92 zł. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wykup obligacji może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.