GANT DEVELOPMENT SA zatwierdzenie prospektu emisyjnego emitenta przez KNF

Raport bieżący 82/2012

Zarząd GANT Development S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2012 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu dokumentu ofertowego i dokumentu podsumowującego sporządzonego przez GANT Development SA (dokument ofertowy i dokument podsumowujący składają się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym decyzją KNF w dniu 17 maja 2012 roku na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów), w związku z publiczną ofertą obligacji serii AW oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji serii AW spółki GANT Development S.A. Zatwierdzony prospekt emisyjny umożliwi emisję i publiczne oferowanie obligacji serii AW Spółki, o wartości 50 000 000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych. Oferującym obligacje serii AW jest NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Prospekt emisyjny zostanie udostępniony do publicznej wiadomości dnia 24 lipca 2012 roku poprzez zamieszczenie w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.gielda.gant.pl oraz na stronie internetowej Oferującego www.nwai.pl.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż zatwierdzenie prospektu emisyjnego może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.