GANT DEVELOPMENT SA ustanowienie hipoteki na nieruchomości

Raport bieżący 83/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2012 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, iż w dniu 21 czerwca 2012 roku dokonany został wpis hipoteki umownej łącznej do sumy najwyższej 28.000.000,00 zł ustanowionej na nieruchomości położonej w Krakowie dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00240133/0, będącej własnością Spółki zależnej Emitenta Kapelanka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na nieruchomościach położonych w Krakowie dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KR1P/00402774/9 i KR1P/00016692/7, których współwłaścicielem jest Spółka zależna Emitenta Kapelanka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Hipoteka ustanowiona została na zabezpieczenie obligatariuszy z tytułu obligacji wyemitowanych przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji odsetkowych obligacji na okaziciela serii H, przyjętymi w dniu 6 czerwca 2012 roku uchwałą nr 5/VI/2012 Zarządu Emitenta.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż ustanowiona hipoteka ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.