GANT DEVELOPMENT SA ustanowienie hipoteki na nieruchomości

Raport bieżący 85/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT
Development S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2012 r. otrzymał
zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg
Wieczystych, iż w dniu 21 czerwca 2012 roku dokonany został wpis
hipoteki umownej łącznej do sumy najwyższej 42.000.000,00 zł
ustanowionej:

1. na nieruchomościach których właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym jest GANT ZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Orzeł
s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu, dla których:

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi wieczyste nr: GL1T/00084992/1, GL1T/00084990/7,
GL1T/00084989/7, GL1T/00079333/6, GL1T/00071603/4, GL1T/00073398/7,
GL1T/00052052/7, GL1T/00049573/1,

Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi
wieczyste nr: KA1Y/00003518/8, KA1Y/00029256/1, KA1Y/00038880/0,
KA1Y/00012809/1, KA1Y/00038885/5, KA1Y/00039912/1, KA1Y/00007268/8,
KA1Y/00021902/9, KA1Y/00029091/6, KA1Y/00035278/6, KA1Y/00028570/1,
KA1Y/00029308/1, KA1Y/00012628/8, KA1Y/00007460/4, KA1Y/00008866/7,
KA1Y/00025782/9, KA1Y/00029158/4, KA1Y/00033117/6, KA1Y/00033920/8,
KA1Y/00050765/8, KA1Y/00050778/2,

2. na nieruchomości, której właścicielem jest GANT PMR Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością RACŁAWICE s.k.a z siedzibą we Wrocławiu,
dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział
Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WR1K/00297265/3.

Hipoteka ustanowiona została na zabezpieczenie obligatariuszy z
tytułu obligacji wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały
2/VI/2012 Zarządu Emitenta z dnia 5 czerwca 2012 r.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione
jest faktem, iż ustanowiona hipoteka ma wartość większą niż wyrażona w
złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, według kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania
obowiązku informacyjnego.