GANT DEVELOPMENT SA całkowita spłata kredytu

Raport bieżący 86/2012

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd
Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości
informację poufną, iż w dniu 27 lipca 2012 r. Spółka „GANT PM Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością LEGNICKA” s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu,
zależna od GANT DEVELOPMENT S.A., dokonała całkowitej spłaty kredytu
udzielonego przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 7,5
mln zł.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione
jest faktem, iż spłata kredytu może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji
finansowej Emitenta.