Raport bieżący 87/2012

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z
przepisem art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr
2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 wykonującego dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów
odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z
23.12.2003), Zarząd GANT Development S.A. informuje, iż w dniu 19 lipca
2012 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę stosownie do treści uchwały nr 24
podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22
czerwca 2012r. o zmianie uchwały nr 29 podjętej przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy z dnia 17 maja 2011 r., na mocy której przyjął regulamin
wykupu akcji własnych Spółki a w dniu 1 sierpnia 2012 roku Rada
Nadzorcza Spółki zatwierdziła regulamin przyjęty przez Zarząd Spółki.
Zgodnie z treścią regulaminu w ramach procesu wykupu akcji własnych
maksymalna liczba akcji nabytych przez Spółkę nie może przekroczyć
2.000.000 akcji własnych. Na wykup akcji własnych Spółka przeznaczy
środki własne zgromadzone w kapitale zapasowym, do kwoty
nieprzekraczającej 20.000.000,00 złotych. Wykup akcji własnych będzie
realizowany od dnia 3 września 2012 roku do dnia kolejnego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nie dłużej jednak niż do czasu
wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Transakcje wykupu akcji
własnych będą realizowane wyłącznie poprzez Giełdę Papierów
Wartościowych S.A. z wyłączeniem zawierania transakcji pakietowych. Do
określenia celu wykupu akcji upoważniony został Zarząd Emitenta, z tym
zastrzeżeniem, że celem tym nie może być nieodpłatne zbycie akcji lub
zbycie akcji za kwotę niższą niż cena ich nabycia przez Spółkę, a także
wykorzystanie nabytych przez Spółkę akcji w programach motywacyjnych, w
szczególności menadżerskich, ich zbycie w zamian za pracę lub usługi
wykonywane na rzecz Spółki na jakiejkolwiek podstawie.