Raport bieżący 88/2012

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki GANT Development S.A.
informuje, że w dniu 3 sierpnia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie
od Prezesa Zarządu Karola Antkowiaka, iż w związku z podwyższeniem
kapitału zakładowego w spółce Quileron Management Limited z siedzibą w
Larnace na Cyprze, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników ww.
spółki z dnia 18 maja 2012 r., Pan Karol Antkowiak wniósł aportem
500.000 sztuk akcji na okaziciela GANT Development S.A. o wartości
nominalnej 1 zł za jedną akcję, w wyniku czego objął 110.000 udziałów w
kapitale zakładowym ww. spółki, o wartości nominalnej 1 EURO każdy
udział. Umowa przeniesienia własności 500.000 sztuk akcji na okaziciela
GANT Development S.A. została zawarta w dniu 1 sierpnia 2012 roku we
Wrocławiu w celu realizacji postanowień ww. uchwały.