GANT DEVELOPMENT SA – rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący 89/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT
DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2012 roku Spółka
otrzymała informację z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej IX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu
06.08.2012 r. wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze
Przedsiębiorców (KRS) obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Przedmiotowy wpis dotyczy obniżenia kapitału zakładowego uchwalonego na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2012 r. Obniżenie kapitału
nastąpiło w wyniku umorzenia 379.953 akcji własnych Spółki nabytych
przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. w ramach programu wykupu akcji własnych Spółki. Wysokość
kapitału zakładowego ujawniona w KRS po obniżeniu kapitału wynosi
20.120.000 złote i dzieli się na 20.120.000 akcji o wartości nominalnej 1
złoty każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich
wyemitowanych akcji wynosi 22.520.000 głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki. Struktura kapitału po rejestracji obniżenia
kapitału jest następująca: 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych
serii A, 19.520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.