GANT DEVELOPMENT SA zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego przez KNF

Raport bieżący 92/2012

Zarząd GANT Development S.A. informuje, że w dniu 16
sierpnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 1 do
Prospektu emisyjnego (dokument ofertowy i dokument podsumowujący
składają się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym decyzją
Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/34/10/12 z dnia 17 maja 2012
roku, na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów) Spółki,
zatwierdzonego dnia 19 lipca 2012 roku decyzją nr DPI/WE/410/63/11/12, w
związku z publiczną ofertą obligacji serii AW. Przedmiotowy aneks nr 1
dotyczy zmian w Prospekcie emisyjnym w zakresie związanym z rejestracją
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki do
kwoty 20.120.000 zł (por. raport bieżący nr 89/2012 z dnia 7.08.2012
roku).

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego zostanie udostępniony do
publicznej wiadomości dnia 16 sierpnia 2012 roku poprzez zamieszczenie w
postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta
(www.gielda.gant.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego
(www.nwai.pl).

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione
jest faktem, iż zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego może mieć
istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.