GANT DEVELOPMENT SA nabycie akcji przez osobę nadzorującą

Raport bieżący 93/2012

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A.
informuje, że w dniu 17 sierpnia 2012 roku, otrzymał zawiadomienie od
Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Tomasza Dudka, o nabyciu 3.900
akcji Emitenta w transakcjach sesyjnych zwykłych, w dniu 14 sierpnia
2012 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po
średniej cenie 4,85 zł za akcję.