Ustanowienie hipoteki na nieruchomości

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT
DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2012 r. otrzymał
zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg
Wieczystych, iż w dniu 3 sierpnia 2012 roku dokonany został wpis
hipoteki umownej łącznej do kwoty 30.000.000,00 zł ustanowionej na
nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest
„GANT ZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Orzeł” s.k.a. z
siedzibą we Wrocławiu, dla których: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr:
GL1T/00071786/0, GL1T/00071787/7, GL1T/00072033/4, GL1T/00071604/1,
GL1T/00056962/7, GL1T/00057070/4, GL1T/00056963/4, GL1T/00045494/5,
GL1T/00072036/5, GL1T/00072034/1, GL1T/00031348/6, GL1T/00045492/1,
GL1T/00055051/1, GL1T/00055166/0, GL1T/00055393/0, GL1T/00055392/3,
GL1T/00055390/9, GL1T/00055060/7, GL1T/00055057/3, GL1T/00055062/1,
GL1T/00055055/9, GL1T/00055360/0, GL1T/00055046/3, GL1T/00055045/6,
GL1T/00055050/4, GL1T/00055047/0, GL1T/00008033/5.
Hipoteka ustanowiona została na dobezpieczenie obligatariuszy z tytułu
obligacji wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały 2/VI/2012
Zarządu Emitenta z dnia 5 czerwca 2012 r.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest
faktem, iż ustanowiona hipoteka ma wartość większą niż wyrażona w
złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro, według kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania
obowiązku informacyjnego.