GANT DEVELOPMENT SA przydział obligacji serii AW

Raport bieżący 94/2012

Zarząd GANT Development S.A. informuje, że od dnia 10
sierpnia 2012 r. do dnia 27 sierpnia 2012 roku przyjęto zapisy na 21.933
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy)
obligacje serii AW o łącznej wartości nominalnej 21.933.000,00 (słownie:
dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące) PLN,
co oznacza, iż przekroczony został próg emisji określony w Warunkach
Emisji.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta postanowił Uchwałą nr
2/VIII/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku dokonać przydziału 21.933
(słownie: dwudziestu jeden tysięcy dziewięćset trzydziestu trzech)
obligacji serii AW.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione
jest faktem, iż dojście do skutki emisji obligacji serii AW oraz ich
przydział może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.