GANT DEVELOPMENT SA zbycie akcji przez prezesa zarządu.

Raport bieżący 95/2012

Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A.
informuje, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku Spółka otrzymała
zawiadomienie od Prezesa Zarządu – Karola Antkowiaka, iż w związku z
podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce Quileron Management Limited z
siedzibą w Larnace na Cyprze, na podstawie uchwały zgromadzenia
wspólników ww. spółki z dnia 18 maja 2012 r., Pan Karol Antkowiak wniósł
aportem 500.000 sztuk akcji na okaziciela GANT Development S.A. o
wartości nominalnej 1 zł za jedną akcję, w wyniku czego objął 110.000
udziałów w kapitale zakładowym ww. spółki, o wartości nominalnej 1 EURO
każdy udział. Umowa przeniesienia własności 500.000 sztuk akcji na
okaziciela GANT Development S.A. została zawarta w dniu 27 sierpnia 2012
roku we Wrocławiu w celu realizacji postanowień ww. uchwały.