GANT DEVELOPMENT SA raport okresowy półroczny za 2012 PSr

Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
Przychody ogółem 267.228 120.567 63.255 30.390
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5.237 26.015 -1.240 6.557
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -12.202 19.749 -2.888 4.978
Zysk (strata) netto przypisana jednostce dominującej -7.378 17.109 -1.746 4.313
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy -5.974 24.751 -1.414 6.239
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 99.296 -51.071 23.504 -12.873
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3.518 -6.300 833 -1.588
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -112.066 57.744 -26.527 14.555
Przepływy pieniężne netto razem -9.252 373 -2.190 94
Aktywa razem 1.457.856 1.562.393 342.115 353.739
Zobowiązania długoterminowe 278.910 263.538 65.452 59.667
Zobowiązania krótkoterminowe 496.291 606.340 116.465 137.280
Kapitał własny 682.655 692.515 160.199 156.791
Kapitał własny przypadający akcjonariuszon jednotski dominującej 625.361 636.581 146.754 144.127
Kapitał akcyjny 20.500 20.500 4.811 4.641
Liczba akcji w sztukach 20.499.953 20.499.953 20.499.953 20.499.953
Zysk (strata) na jedną akcję -0,37 0,83 -0,09 0,21
Wartość księgowa na jedną akcję 31,08 31,46 7,29 7,12