SONEL SA Raport okresowy półroczny za 2012 P

Raport okresowy półroczny za 2012 P

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 842 20 372 5 644 5 135
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 106 2 402 735 605
Zysk (strata) brutto 3 209 2 444 760 616
Zysk (strata) netto 2 864 2 294 678 578
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 902 1 664 1 634 420
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 753 -2 381 -651 -600
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 506 -4 501 120 -1 135
Przepływy pieniężne netto, razem 4 655 -5 218 1 102 -1 315
Aktywa, razem 73 619 66 141 17 276 16 591
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 177 7 999 3 327 2 007
Zobowiązania długoterminowe 211 116 49 29
Zobowiązania krótkoterminowe 10 783 5 962 2 530 1 496
Kapitał własny 59 442 58 142 13 949 14 584
Kapitał zakładowy 1 400 1 385 329 347
Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 13 850 000 14 000 000 13 850 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,17 0,05 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ w euro) 0,20 0,17 0,05 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,25 4,20 1,00 1,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w euro) 4,25 4,20 1,00 1,05
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w euro) 0,40 0,33 0,09 0,08