Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A.
informuje, iż w dniu 4 września 2012 r. Emitent, na podstawie przepisów
Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 2273/2003 z dnia 22
grudnia 2003 r., nabył 4300 akcji własnych celem ich umorzenia. Akcje
zostały nabyte za średnią jednostkową cenę 4,40 zł. Wartość nominalna
jednej akcji wynosi 1 zł. Nabyte przez Emitenta akcje stanowią 0,021 %
udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 4300 głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych
wynosi 7800 akcji, co daje prawo do 7800 głosów na Walnym Zgromadzeniu.