Wykup obligacji

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd
Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości
informację poufną, iż w dniu 3 września 2012 r. Spółka dokonała wykupu
10.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych,
niezabezpieczonych, serii AC, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 3
września 2010 r., na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości
10.297.003,00 zł. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej
uzasadnione jest faktem, iż wykup obligacji może mieć istotny wpływ na
ocenę sytuacji finansowej Emitenta.