Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT
S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2011 roku, otrzymał zawiadomienie od
Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pana Adama Siemieniuka, iż suma
wartości dotychczasowych transakcji nabycia akcji Emitenta przez Pana
Adama Siemieniuka przekroczyła wartość 5.000 EURO. W ramach transakcji
nabycia Pan Adam Siemieniuk nabył: 5065 akcji Emitenta, na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w transakcjach sesyjnych
zwykłych, zawartych w dniach 17 czerwca 2011 roku – 05 lipca 2011 roku,
po średniej cenie 12,05 zł.