Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT
DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 14 września 2011 r. Emitent, na
podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr
2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., nabył 6.500 akcji własnych celem
ich umorzenia. Akcje zostały nabyte za średnią jednostkową cenę 7,97 zł.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł. Nabyte przez Emitenta akcje
stanowią 0,032 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 6.500
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta
akcji własnych równa jest liczbie akcji nabytych w transakcjach, o
których mowa powyżej i wynosi 6.500 akcji, co daje prawo do 6.500 głosów
na Walnym Zgromadzeniu.