Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki GANT
DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 14 września 2011 r. otrzymał
zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV
Wydział Ksiąg Wieczystych, iż w dniu 7 września 2011 roku dokonany
został wpis hipoteki umownej w wysokości 37 460 000,00 zł ustanowionej
na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 22, objętej
księgą wieczystą o numerze WR1K/00101368/5, będącej w użytkowaniu
wieczystym Spółki zależnej Emitenta – Projekt Robotnicza sp. z o.o.
Hipoteka ustanowiona została na zabezpieczenie obligatariuszy z tytułu
obligacji wyemitowanych przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji
rocznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii AK, przyjętych w dniu
2 czerwca 2011 roku uchwałą Zarządu Emitenta.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest
faktem, iż wartość umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze
sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech
kwartałów obrotowych.