Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 19 października
2011 r. spółka zależna Emitenta pod firmą GANT PM spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością SUDETY S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarła z
bankiem Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie dwie umowy kredytu na
łączną kwotę 26.000.000,00 zł. Umowa o kredyt nieodnawialny na
finansowanie bieżącej działalności zawarta została na kwotę
25.200.000,00 zł, a jej przedmiotem jest finansowanie lub refinansowanie
I oraz II etapu inwestycji deweloperskiej realizowanej przez spółkę
zależną w Polanicy Zdrój. Umowa o kredyt odnawialny w rachunku
kredytowym zawarta została na kwotę 800.000,00 zł, a jej przedmiotem
jest finansowanie podatku VAT związanego z prowadzoną inwestycją
deweloperską. Termin ostatecznej spłaty obydwu kredytów określony został
na dzień 30 września 2013 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu
nieodnawialnego są: hipoteka umowna do wysokości 37.800.000,00 zł na
przysługującym spółce zależnej prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej oraz budynku stanowiącego odrębną nieruchomość,
na której prowadzona jest inwestycja deweloperska, dla której Sąd
Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr
SW1K/00044540/6; przelew praw z umowy ubezpieczenia budowy od ryzyk
budowlanych; poręczenie według prawa cywilnego spółki Gant Development
S.A.; przelew wierzytelności z przedwstępnych umów zawieranych w okresie
kredytowania z kupującymi lokale w inwestycji; pełnomocnictwo do
dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym; oświadczenie o
poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 prawa bankowego złożone przez
spółkę zależną i poręczyciela. Zabezpieczenia spłaty kredytu
odnawialnego są tożsame ze wskazanymi powyżej zabezpieczeniami umowy
kredytu nieodnawialnego z zastrzeżeniem że hipoteka umowna została
ustanowiona do wysokości 1.200.000,00 zł i zabezpieczenia nie obejmują
przelewu wierzytelności z przedwstępnych umów sprzedaży, o którym mowa
powyżej.

Pozostałe postanowienia obydwu umów kredytowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest
faktem, iż wartość umowy kredytu nieodnawialnego przekracza 10 %
wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres
ostatnich czterech kwartałów obrotowych.