WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
I. Przychody ogółem 198.882 106.402 49.212 26.583
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38.823 35.049 9.607 8.756
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 24.526 26.236 6.069 6.555
IV. Zysk (strata) netto przypisana jednostce dominującej 23.825 20.406 5.895 5.098
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 33.505 23.549 8.291 5.883
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -36.923 -51.298 -9.136 -12.816
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5.326 -61.561 -1.318 -15.380
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45.937 130.966 11.367 32.719
IX. Przepływy pieniężne netto razem 3.688 18.107 913 4.524
X. Aktywa razem 1.523.694 1.413.511 345.415 356.920
XI. Zobowiązania długoterminowe 315.704 408.195 71.569 103.072
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 524.297 345.438 118.856 87.225
XIII. Kapitał własny 683.693 659.878 154.990 166.623
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 633.318 614.443 143.570 155.151
XV. Kapitał akcyjny 20.500 20.500 4.647 5.176
XVI. Liczba akcji w sztukach 20.499.953 20.499.953 20.499.953 20.499.953
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję 1,16 1,09 0,29 0,27
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 30,96 29,97 7,02 7,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio
opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji
Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do
publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z
przepisami prawa.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011.pdf