Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd
Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w
dniu 28 października 2011 roku otrzymał informację, iż spółka zależna
Emitenta pod firmą GANT PMK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
BOCHENKA S.K.A z siedzibą we Wrocławiu, nabyła w dniu 28 października
2011 r. od MK Inwest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
jawna nieruchomość gruntową o łącznym obszarze 1,0384 ha położoną przy
ulicy Bochenka w Krakowie. Na nieruchomości planowana jest inwestycja,
obejmująca budowę około 388 mieszkań.Podanie niniejszej informacji do
wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż sprzedaż lokali
wybudowanych w ramach inwestycji będzie miała wpływ na konsekwentnie
realizowaną strategię inwestycyjną Grupy Kapitałowej Emitenta.

Umowa nie spełnia, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych etc., kryterium znaczącej umowy, jednak w ocenie Zarządu
Emitenta przedmiotowe zdarzenie stanowi informację poufną w rozumieniu
Art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi.