Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd GANT
DEVELOPMENT S.A. informuje, iż w dniu 05 kwietnia 2012 r. zawarł
porozumienie jako akcjonariusz dominujący spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. z
akcjonariuszami dominującymi spółki INTAKUS S.A. (Markiem Boryczyką,
Iwoną Ludkowską oraz Piotrem Ludkowskim) dotyczące podjęcia czynności
zmierzających do połączenia spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. ze spółką
INTAKUS S.A. Zgodnie z porozumieniem strony ustaliły następujące istotne
warunki, których spełnienie jest niezbędne dla poparcia przez strony
fuzji ww. spółek:

1. Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej (INTAKUS S.A.) na akcje
spółki przejmującej (BUDOPOL WROCŁAW S.A.) będzie wynosił 3 (słownie:
trzy) akcję spółki INTAKUS S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) akcje
spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A.

2. Zawarcie porozumienia z wierzycielami spółki INTAKUS S.A. przewidującego restrukturyzację zadłużenia.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest
faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej
Emitenta.